සෘතු භේධය

ලිත් හෝඩිය

කාල මානය නිර්ණය කිරීම

අපෝ, තේජෝ, වායෝ, පඨවි හා ආකාශ යන පංච විධ භූතයන්ගේන් සැදුම් ලත් සියළුම සජීවී හා අජීවී වස්තූන්ගේ ඇතිවීම, පැවැත්ම සහ විනාශය කාලය මත පදනම් වී ඇත. මෙම ඇතිවීම, පැවැත්ම හා විනාශය අධ්‍යනය කිරීම සඳහා පැරැන්නන් මෙම කාලය ලොකු කුඩා ලෙස කොටස් වලට බෙදා දක්වා ඇත. මෙසේ බෙදා දක්වන ලද කාලය ජොතිෂ ශාස්ත‍්‍රඥයන් වන අප ඉතා හොඳින් අධ්‍යනය කල යුතුව ඇත. මෙම කාලය පිලිබඳ අධ්‍යනයේදී එය ප‍්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදා දැක්විය හැක. එය මුහුර්ත සහ අමුහුර්ත ලෙසිනි. මෙයින් මනුෂ්‍යයන් වන අපට තීරණය කල හැකි සංඛ්‍යාත්මක අගයකින් පරීක්ෂා කල හැකි කාල කොටස මුහුර්ථ වන අතර එසේ ගෝචර ඥාණයට හසු නොවන අතිශූක්ෂම කොටස අමුහුර්ථ කොටස වනු ඇත. මේ අනුව අපට සංඛ්‍යාත්මක අගයකින් තීරණය කල හැකි කාල කොටස මෙසේ කොටස් කර දක්වා ඇත. Continue reading