අප හා සම්බන්ධවීමට

ශ්‍රී ජයතු ලංකා ජ්‍යෝතිෂ්‍යය පරේයේෂණ ගරුකුළය
සභාපති,
ජ්‍යෝතිෂ්‍යය ආචාර්ය නුමින්ද ශාන්ත සිරි ද සිල්වා,
අංක 71 A,
කැස්බෑව පාර,
බොරලැස්ගමුව.

දුරකථන අංක: 071 4184387 / 011 2545459
විද්‍යුත් ලිපිනය: [email protected]

Leave a Reply